Polityka prywatności

Informacje o tym jak dbamy o ochronę Waszych danych osobowych.

Drogi Klubowiczu,

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe, w związku z obsługą klubu sportowego Miasteczko CrossFit.

W celu realizacji zasady zgodności z prawem, rzetelności oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych osób korzystających z usług oferowanych przez Spółkę AMRAP Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lachmana 3, 02-786 Warszawa dla Klubu Miasteczko CrossFit, przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

Polityka Prywatności określa na jakich zasadach Miasteczko CrossFit – AMRAP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zbiera oraz przetwarza dane osobowe swoich Klubowiczów oraz jakie prawa przysługują tym Klubowiczom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – dalej „RODO”), Miasteczko CrossFit zachęca swoich klientów do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH.

AMRAP sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie dla Klubu Miasteczko CrossFit (dalej: Administrator) w świetle przepisów jest Administratorem danych osobowych Klubowiczów Klubu Miasteczko CrossFit. Oznacza to, że AMRAP Sp z o. o. z siedzibą w Warszawie dla Klubu Miasteczko CrossFit odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję na adres pocztowy: Miasteczko CrossFit, ul. Gieysztora 6, 02-999 Warszawa

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy dane, które Klubowicz podaje w chwili zwarcia umowy członkowskiej lub które Klient pozostawia w ramach skorzystania z oferty pierwszego darmowego treningu. Są to przede wszystkim następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres zameldowania, adres korespondencyjny, adres e-mail.

CZY ISTNIEJE WYMÓG PODANIA DANYCH?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług w klubie Miasteczko CrossFit na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w różnych celach, w rożnym zakresie oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO. Poniżej wskazane zostały informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, pogrupowane zgodnie z celami w jakich dane te są przetwarzane przez Administratora.

1. Wykonanie umowy.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej Administratora i Klubowiczkę umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług świadczonych na jej rzecz.

Postawę prawną legalizującą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej.

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej. Administrator uznał, że zgodne z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:

 • wewnętrznych celów administracyjnych,
 • optymalizacji procesów obsługi sprzedaży lub posprzedaży,
 • doboru usług do potrzeb klientów Administratora,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • archiwalnym (dowodowym) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów (np. przed organem podatkowym),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • oferowania Ci przez Administratora produktów lub usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania,
 • stosowanie monitoringu wizyjnego w klubie Miasteczko CrossFit, w których świadczone są usługi fitness oferowane przez Administratora w ramach umowy członkowskiej, z wyłączeniem takich miejsc jak szatnia, przebieralnia, łazienka i toaleta, w celu zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku, bezpieczeństwa lub ogólnie przyjętych norm zachowania w klubie Miasteczko CrossFit.

Możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej przewidziana została w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej, czyli takich, które mają istotne znaczenie dla życia Twojego lub innej osoby fizycznej.

Do powyższego katalogu zalicza się przede wszystkim cele humanitarne, a w szczególności klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka, jak również cele związane z koniecznością ratowania życia, zdrowia lub ochroną majątku (np. Administrator może skontaktować się z Tobą w celu oddania Ci Twojego zgubionego portfela znalezionego w klubie Miasteczko CrossFit lub w związku ze zdarzeniem które miało miejsce w klubie Miasteczko CrossFit na Twoją szkodę lub szkodę innej osoby fizycznej, jeżeli byłaś jego uczestnikiem lub świadkiem).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych.

Do odbiorców lub kategorii odbiorców Twoich danych osobowych należysz Ty oraz podmioty przetwarzające:

 • podmioty świadczące usługi księgowo-kadrowe,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe (w tym agencje marketingowe),
 • podmioty zajmujące się windykacją roszczeń,
 • podmioty świadczące usługi prawne,
 • firmy kurierskie i pocztowe,
 • inni dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożlwiające realizację usług oferowanych w ramach zawartej przez Ciebie umowy.
 • Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane, w tym:

 • Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z umowy,
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, lub cofniesz zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez Ciebie w tym celu się zdezaktualizowały.
 • Twoje dane osobowe pozyskane w ramach nagrania wideo z obszarów monitoringu wizyjnego w klubie Miasteczko CrossFit (w tym Twój wizerunek utrwalony na tych nagraniach) – nagrania po upływie pewnego czasu (w zależności od poszczególnych konfiguracji sprzętowych) są trwale usuwane ze zbiorów danych osobowych Administratora w procesie nadpisywania pamięci kamer monitoringu nowymi nagraniami, chyba że ich przechowanie przez dłuższy czas będzie niezbędne do realizacji celu w jakim zostały utrwalone.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia, których realizację zapewnia Administrator:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także otrzymania kopi tych danych,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeżeli dane przetwarzanie przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych (w tym „prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – masz prawo otrzymać od Administratora
 • w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłeś Administratorowi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych osobowych bezpośrednio innemu – wskazanemu przez Ciebie – podmiotowi,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Twojej zgody; cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora w celu objętym udzieloną zgodą. Administrator przypomina, że przed realizacją Twoich uprawnień ma on prawo Cię zidentyfikować w celu upewniania się, że jesteś tym za kogo się podajesz – ma to na celu zapobiegnięcie sytuacji przekazania informacji dotyczących klientów Administratora osobom do tego nieuprawnionym.

W przypadku wystąpienia przez Ciebie z żądaniem związanym z realizacją wymienionych wyżej uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania Twojego żądania. Jeżeli jednak sprawa będzie skomplikowana (np.

z uwagi na charakter Twojego żądania lub dużą liczbę żądań) miesięczny termin realizacji Twojego żądania może zostać wydłużony jeszcze o dwa kolejne miesiące, o czym Administrator Cię poinformuje w pierwotnym – miesięcznym – terminie, o którym mowa powyżej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, że wdrożone przez niego oraz podmioty przetwarzające środki techniczne i organizacyjne zapewniają wystarczające gwarancje przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z wymagamy określonymi w RODO, oraz należycie chroni Twoje prawa w tym zakresie.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIES”

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka AMRAP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są

w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji WPM. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług,
 • zapamiętania informacji o Twoim urządzeniu końcowym,
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje.

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI PRZEGLĄDARKI

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies.

W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp. ;blokowania lub usuwania cookies.

Możesz w każdym czasie wyłączyć mechanizm plików „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator informuje jednak, że wyłączenie plików „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. Administrator może zmieniać i uzupełniać postanowienia Polityki Prywatności stosownie do potrzeb wynikających ze zmiany warunków przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa). O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach głównych Administratora, a w przypadku istotnych zmian może zostać o tym fakcie poinformowany również odrębnie poprzez wysłanie stosownego powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres email, sms-owo lub innym dostępnym bezpośrednim kanałem komunikacji. Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień przysługujących Ci zgodnie z umową oraz regulaminami świadczenia usług oferowanych przez Administratora.

Jeżeli nie zgadzasz się ze zmianami i chcesz się wypisać z naszej bazy – PROSIMY O KONTAKT.

Jak zacząć przygodę z CrossFit?

Możesz zacząć swoją przygodę u nas na trzy sposoby:

STOPIEŃ TRUDNOŚCI ZAJĘĆ

1. ZAJĘCIA INTRO

To pierwsze i darmowe zajęcia dla osób rozpoczynających swoją przygodę z CrossFitem.
W trakcie INTRO czeka Cię wprowadzenie teoretyczne, omówienie fundamentalnych ruchów a następnie Twój pierwszy CrossFitowy trening.
Dowieszię się dlaczego warto ćwiczyć w grupie oraz jakie korzyści daje różnorodność naszych treningów i dlaczego powinniśmy wykonywać ruchy wielostawowe.
Każde zajęcia są skalowane czyli dopasowane do Twoich indywidualnych możliwości, kondycji i stopnia zawaansowania.
Zajęcia dbywają się w każdą sobotę o godz. 11.00.

2. BEGINNERS CLASS

Zajęcia dla początkujących i średnio – zawaansowanych mają na celu nauczanie podstawowych ruchów w CrossFicie oraz rozwój podstawowych zdolności motorycznych ciała takich jak: siła, wytrzymałość, gibkość, wytrzymałość siłowa.
Na zajęciach staramy się zwiększać intensywność treningu, ale wciąż nie jest ona priorytetem.
Bazując na odpowiednich progresjach rozwijamy Cię jako kompletnego sportowca.

3. WOD – Workout of the Day

To docelowa forma zajęć w CrossFit przeznaczona dla osób, które znają już technikę ćwiczeń wykonywanych na treningu, znają terminologię i potrafią utrzymać prawidłową technikę ćwiczenia wraz ze wzrostem intensywności, która jest kluczowa do osiągania naszych celów treningowych.
Biorą udział w tych zajęciach poprawisz wyniki siłowe oraz poznacz trudniejsze wariacje ćwiczeń.

Słówka które powinien znać każdy CrossFit’er

Nie rozumiesz niektórych zwrotów? Spokojnie! Mamy dla Ciebie słownik pojęć CrossFit!

Zaczynając dopiero swoją przygodę z CrossFitem wielu dziwi się tajnym kodom rozpisanym na tablicy w BOX’ie. Bez obaw jednak – te z początku tajemnicze oznakowania to nic innego jak w skrócie przedstawiony plan treningowy na dany dzień. Wystarczy tylko przyswoić sobie kilka podstawowych zwrotów a szybko informacje na tablicy przestaną być czarną magią. Przychodzimy Wam z pomocą oferując zwięzły słownik wszelkich pojęć, które mogą się przewijać na naszych treningach.

Formy treningów dnia:

AMRAP (as many rounds/reps as possibile) – maksymalna liczba rund, bądź powtórzeń możliwych do wykonania w określonym czasie
BUY IN – element do wykonania na początku WOD na czas
BUY OUT – element do wykonania na koniec WOD na czas
EMOM (every minute on the minute) – wykonujemy dany element w minucie. Jeśli skończymy swoje zadanie przed upływem danej minuty – odpoczywamy do końca tej minuty
FT (for time) –  wykonanie określonego ćwiczenia w wyznaczonej liczbie powtórzeń możliwie jak najszybciej
RFT (rounds for time) – określona liczba rund do wykonania na czas
Tabata – zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w następującym schemacie: 8 rund: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku.

Podstawowe terminy:

Alternating (ze zmianą) – na przykład ręki przy każdym powtórzeniu rwania kettlebell lub nogi przy przysiadzie na jednej nodze – pistols
Benchmark – jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność. Z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie. Benchmarki są nazywane od nazw huraganów (Fran, Barbara, Helen).
Bumper – obciążenie/talerze na sztangę odporne na rzucanie
G (gymnastics) – ćwiczenia gimnastyczne z ciężarem własnego ciała
GHD – Glute Ham Developer – przyrząd do wykonywania brzuszków oraz wyprostów tułowia
MetCon (metabolic conditioning) – trening metaboliczno-kondycyjny na wysokiej intensywności.
No Rep – niezaliczone powtórzenie, wykonane poza wyznaczonymi standardami
PR (personal record) –  rekord
Rack – klatka do ćwiczeń
Rep (repetition) – powtórzenie
RM (repetition maximum) – powtórzenie wykonane z maksymalnym obciążeniem
Rx’d (as prescribed) – WOD w wersji zalecanej, bez skalowania
Set – seria
Skalowanie – dostosowywanie treningu do możliwości ćwiczącego
TC (time cap) – limit czasowy
UB ( unbroken) – określone liczba powtórzeń wykonana bez przerwy
W (weightlifting) – podnoszenie ciężarów
WOD (Workout of The Day) – trening dnia

Ćwiczenia z grupy Metabolic conditioning:

Air bike – rower Assault bike
DU (double unders)
 – podwójne skoki na skakance
Row – wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
Run – bieganie
Shuttle run – bieg wahadłowy
SU (single unders) – pojedyncze skoki na skakance

Ćwiczenia z grupy Gymnastics:

Air Squat – przysiad z wykorzystaniem własnego ciała
BMU (bar muscle-up) – wsparcie ciągiem na drążku
Box Jump – wskok na skrzynię
Burpee (padnij powstań) – wyrzut nóg w podporze i wyskok w górę
Chest to bar (C2B) – podciągnięcie z dotknięciem klatką piersiową do drążka
Dip – pompka poręczach lub skrzyni
Glute-Ham Sit-ups – brzuszki na maszynie GHD
Handstand – stanie na rękach
Handstand walk – chodzenie na rękach
Hip Extension – wyprost w stawie biodrowym na maszynie GHD lub z pozycji leżącej na plecach z ugiętymi kolanami ze sztangą znajdującą się na biodrach
HRPU (hand release push-up) – pompka z oderwaniem dłoni
HSPU (handstand push-up) – pompka w staniu na rękach
Jumping jacks – pajacyki
K2E (knees to elbows) – przyciąganie kolan do łokci w zwisie na drążku
Lunge – wykrok
MU (muscle-up) – wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych
Over box – przeskoki lub przejścia przez skrzynie bez wyprostu bioder na skrzyni (box jumps over, burpees box jumps over)
Pistol – przysiad na jednej nodze
Pull-up – podciągnięcie na drążku
Push-up – pompka
Ring dip – pompka na kółkach gimnastycznych
Rope climb – wspinanie się po linie
Sit-up – skłon tułowia w przód z leżenia do siadu
T2B (Toes to bar) – przyciąganie stóp do drążka w zwisie na drążku
Wall climb – wspinanie nogami na ścianę do stania na rękach

Ćwiczenia z grupy Weightlifting:

Back squat – przysiad ze sztangą trzymaną na plecach
Bench Press – wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej
Clean – zarzut sztangi do przysiadu
Cluster – zarzut do przysiadu do wyciskopodrzutu
C&J (clean and jerk) – podrzut
DL (deadlift) – martwy ciąg
FS (front squat) – przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej
Goblet squat – przysiad z kettlebell trzymanym na klatce piersiowej
Hang clean – zarzut ze zwisu
MedBall Clean – Zarzut piłką lekarską
OHS (overhead squat) – przysiad ze sztangą trzymaną nad głową, tzw. przysiad rwaniowy
Power clean – zarzut do ćwierćprzysiadu lub półprzysiadu
RUS KB swing (Russian kettlebell swing) – wymach kettlebell na wysokości oczu
Shoulder press / Push press / Push jerk – wyciskanie sztangi z klatki piersiowej stojąc
SN (snatch)– rwanie
SDHP (sumo deadlift high pull) – martwy ciąg sumo z uniesieniem sztangi do brody
Thruster – przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej połaczony z wyciśnięciem sztangi nad głowę
TGU (turkish get-up) – tureckie powstanie – wstawanie z leżenia do pozycji stojącej z kettlebell trzymanym w wyprostowanej ręce
USA KB swing (American kettlebell swing) – wymach kettlebell nad głowę
WallBall shot – wyrzut piłki z przysiadu do celu

Wybierz dogodne dla Ciebie zajęcia

Sprawdź grafik
Logo Miasteczko CrossFit Wilanów

MIASTECZKO CROSSFIT

CrossFit
CrossFit
Proud
Reebok