Regulamin Miasteczko CrossFit

Wszelkie wymagane prawem informacje o korzystaniu z klubu.

§1 PRZYSTĄPIENIE

 1. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie lub osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
  Za pisemną zgodę opiekuna prawnego uznaje się podpisanie Deklaracji Członkowskiej, której treść odnosi się wówczas odpowiednio
  do niepełnoletniego Członka Klubu.
 2. Dzieci poniżej 5 roku życia przebywają na terenie Klubu pod opieką opiekunów prawnych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
 3. Członkostwo powstaje po podpisaniu Deklaracji Członkowskiej oraz uiszczeniu Opłaty Wpisowej.

§2 KARTA CZŁONKOWSKA

 1. Karta Członkowska jest imienna i upoważnia wyłącznie danego Członka Klubu do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na
  terenie Klubu.
 2. Członek Klubu może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Członkowską.
 3. Kartę Członkowską należy okazywać za każdym razem przy wejściu do Klubu pracownikom recepcji Klubu.
 4. Karta Członkostwa jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Klubu. W przypadku stwierdzenia, że
  użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba, która podpisywała Umowę Członkowską, Klub ma prawo do rozwiązania członkostwa
  bez okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek klubu winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu celem wydania
  duplikatu karty.
 6. Za zgubienie Karty Członkowskiej pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.
 7. Opłata członkowska ma charakter bezzwrotny.

§3 ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Członkostwo upoważnia do uczestnictwa w wybranych zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz do korzystania z infrastruktury (sanitarnej
  i usługowej) znajdującej się na terenie Klubu Miasteczko CrossFit w Warszawie przy ul. Gieysztora 6 02-999 Warszawa w godzinach pracy Klubu.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian grafika zajęć grupowych lub zmian instruktorów prowadzących poszczególne zajęcia. Informację
  dotyczące poszczególnych zmian będą dostępne na tablicach informacyjnych na terenie Klubu oraz na stronie internetowej
  Klubu.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia całego obiektu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją
  i zawodami sportowymi. Klub zastrzega sobie prawo do tymczasowego odwołania poszczególnych zajęć bez podania przyczyny.
 4. W związku z odwołaniem zajęć Klub nie zwraca jakiejkolwiek kwoty wpłaconej na poczet członkostwa i uczestnictwa w zajęciach
  z przyczyny odwołania zajęć.

§4 OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 1. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
 2. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i sprzedaży alkoholu, narkotyków oraz innych środków
  odurzających.
 3. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w
  przypadku złego samopoczucia.
 4. Członek Klubu ma obowiązek stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz pracowników Klubu.
 5. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa
  niewłaściwego jego użytkowana.
 6. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju Klubu powstałego na skutek jego
  działania lub zaniechania oraz działania i zaniechania osób nie będącymi Członkami Klubu a przebywającymi na terenie
  Klubu za jego prośbą.
 7. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe
  miejsce.

§5 PŁATNOŚCI

 1. Za usługi oferowane przez Klub, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia z góry opłat wg jednego wybranego wariantu
  wskazanego w Deklaracji Członkowskiej.
 2. Oprócz sezonowych promocji, opłaty mogą być uiszczane za każde zajęcia z osobna lub w formie stałego abonamentu.
  1. W przypadku wyboru wariantu abonamentu, opłata jest pobierana miesięcznie:
  2. za pierwszy miesiąc korzystania z usług Klubu opłata jest uiszczana w dniu podpisania Deklaracji Członkowskiej;
 3. Kolejne opłaty uiszczane są z góry najpóźniej w dniu przypadającym na miesięcznicę pierwszej opłaty.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych, lecz nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.

§6 CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA

 1. Okres trwania członkostwa jest nieokreślony. Wygasa z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia Członkostwa.
 2. Członkostwo trwa od dnia podpisania Deklaracji Członkowskiej i wniesienia Opłaty Wpisowej.
 3. Każdy Członek Klubu może wystąpić z Klubu z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca przypadającego
  bezpośrednio po miesiącu, w którym Członek Klubu doręczył Klubowi prawidłowo wypełniony Formularz Rezygnacyjny.

§7 ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA

 1. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres, w którym nie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub
  rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Klubu o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie
  stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. Klub zastrzega sobie prawo
  do odmowy uznania zaświadczeń lekarskich przekazanych do Klubu po zakończeniu choroby. Członek klubu zobowiązany jest
  do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego wraz ze zgłoszeniem zawieszenia członkostwa najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia
  członkostwa.
 2. Członek klubu ma możliwość zawieszenia członkostwa cztery razy w roku, na okres nie łącznie nie przekraczający 30 dni w
  ciągu danego roku niezależnie od przyczyny zawieszenia. Członek klubu może zawiesić karnet na minimum 7 dni.
 3. W przypadku chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient
  zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Managerem Klubu.
 4. O planowanym zawieszeniu każdego członkostwa, Członek klubu zobowiązany jest zawiadomić personel Klubu osobiście, za pomocą
  poczty elektronicznej bądź tradycyjnej najpóźniej 7 dniu od rozpoczęcia okresu zawieszenia.
 5. W przypadku zamrożenia karnetu kolejna płatność opóźnia się o ilość zamrożonych dni. Zamrożenie karnetu na okres wypowiedzenia powoduje przesunięcie okresu wypowiedzenia i nie oznacza anulowania należności za ten okres.

§8 ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ KLUB

 1. Klub może wypowiedzieć członkostwo danemu Członkowi Klubu bez okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
  1. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu Klubu,
  2. zalegania Członka Klubu w opłacaniu co najmniej jednej opłaty abonamentowej.
  3. niewłaściwego zachowania Członka Klubu, którego postawa może zaszkodzić innym Członkom Klubu, reputacji Klubu i interesom
   Klubu, w szczególności w przypadkach agresji, wandalizmu lub innych zachowań powszechnie uważanych za chuligańskie
   i niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
  4. naruszenia zasad BHP i ppoż na terenie Klubu.
 2. W przypadku naruszenia punktów wskazanych powyżej Członek Klubu traci członkostwo z chwilą zakomunikowania mu wypowiedzenia
  członkostwa.
 3. Wszelkie uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi byłemu Członkowi Klubu.

§9 ZASADY FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI ZWIĄZANYMI Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ SARS-COV-2 PO 17.10.2020 R.

W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.

 1. W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w §9
 2. Klub Miasteczko CrossFit zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
 3. Osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane
 4. Jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
 5. Przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt. d stan faktyczny uprawiania „sportu wyczynowego”, „współzawodnictwo sportowe”, „korzystanie z zajęć sportowych” lub „wydarzeń sportowych”
 6. Przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
 7. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu, niezrealizowane świadczenia ulegają zamrożeniu, do momentu odblokowania poprawnego funkcjonowania działalności rekreacyjnej, zgodnie z pierwotną treścią regulaminu
 8. Klientowi, któremu klub Miasteczko CrossFit nie jest w stanie świadczyć usług od 17.10.2020 r. z tytułu siły wyższej, przysługuje możliwość skorzystania z innych usług lub produktów w ramach pozostałej kwoty, z zaznaczeniem:
  1. iż są one realizowane zgodnie z § 9 punkt 1-6,
  2. są potwierdzone na piśmie aneksem, sporządzone w formie fizycznej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach pod rygorem nieważności.
 9. W przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w § 9 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Klient wypełniając formularz zapisu na stronie www.miasteczkocrossfit.pl i zaznaczając pola przy treści danego oświadczenia
  oraz podając swoje dane w recepcji klubu Miasteczko CrossFit wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego Danych osobowych
  w sposób przewidziany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883
  z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień regulaminu klubu działającego
  na stronie internetowej i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. Administratorem Danych osobowych jest AMRAP sp. z o.o., NIP 9512392657, z siedzibą przy ul. Lachmana 3, 02-786 w Warszawie.
 4. Użytkownik udostępnia swoje Dane osobowe w sposób dobrowolny. Administrator gromadzi Dane osobowe w sposób określony w
  Regulaminie, niniejszej Polityce prywatności, a także zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego. Dane osobowe
  przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu, a w szczególności w celu:

  1. Możliwości kontaktowania się przez klub z klientem drogą mailową, elektroniczną, pocztową.
  2. Korzystania przez Klienta z portalu Klienckiego – udostępniona Klientowi część systemu operacyjnego umożliwiająca korzystanie
   z jego funkcjonalności, w tym płatności za karnety, zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji, a także
   informacje podane przez Klienta, do których ma on dostęp, a także posiada możliwość ich edytowania.
  3. Wysyłki newslettera – nieodpłatna usługa świadczona przez klub na rzecz Klienta, po uprzednim wyrażeniu zgody oraz
   dobrowolnym podaniu adresu e-mail, imienia i nazwiska klienta, polegająca na wysyłaniu wszelkich informacji o działaniu
   klubu.
  4. Przechowania Danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 5. Za wyraźną zgodą wyrażoną przez Klienta, Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez klub w celach promocyjnych i marketingowych,
  w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej klubu oraz innych informacji marketingowych
 6. Klient w każdej chwili posiada dostęp do treści swoich Danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich
  usunięcia. 7.Klient nie jest zobowiązany do podania swoich Danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi
  prawidłowe wykonywanie większości usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy
  klubem a Klientem. 8.Zgromadzone Dane osobowe podlegają starannej ochronie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  Administrator dokłada należytej staranności, aby przechowywanym Danym osobowym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Członka Klubu spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń
  znajdujących się na terenie Klubu, oraz nieprzestrzeganie instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.
  Klub informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, jednocześnie informując,
  że Klubowicz ćwiczy na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność klubu w każdym wypadku musi być skutecznie udowodniona.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 3. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów wynikających z członkostwa w Klubie właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla
  siedziby właściciela Klubu – AMRAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jak zacząć przygodę z CrossFit?

Możesz zacząć swoją przygodę u nas na trzy sposoby:

STOPIEŃ TRUDNOŚCI ZAJĘĆ

1. ZAJĘCIA INTRO

To pierwsze i darmowe zajęcia dla osób rozpoczynających swoją przygodę z CrossFitem.
W trakcie INTRO czeka Cię wprowadzenie teoretyczne, omówienie fundamentalnych ruchów a następnie Twój pierwszy CrossFitowy trening.
Dowieszię się dlaczego warto ćwiczyć w grupie oraz jakie korzyści daje różnorodność naszych treningów i dlaczego powinniśmy wykonywać ruchy wielostawowe.
Każde zajęcia są skalowane czyli dopasowane do Twoich indywidualnych możliwości, kondycji i stopnia zawaansowania.
Zajęcia dbywają się w każdą sobotę o godz. 11.00.

2. BEGINNERS CLASS

Zajęcia dla początkujących i średnio – zawaansowanych mają na celu nauczanie podstawowych ruchów w CrossFicie oraz rozwój podstawowych zdolności motorycznych ciała takich jak: siła, wytrzymałość, gibkość, wytrzymałość siłowa.
Na zajęciach staramy się zwiększać intensywność treningu, ale wciąż nie jest ona priorytetem.
Bazując na odpowiednich progresjach rozwijamy Cię jako kompletnego sportowca.

3. WOD – Workout of the Day

To docelowa forma zajęć w CrossFit przeznaczona dla osób, które znają już technikę ćwiczeń wykonywanych na treningu, znają terminologię i potrafią utrzymać prawidłową technikę ćwiczenia wraz ze wzrostem intensywności, która jest kluczowa do osiągania naszych celów treningowych.
Biorą udział w tych zajęciach poprawisz wyniki siłowe oraz poznacz trudniejsze wariacje ćwiczeń.

Słówka które powinien znać każdy CrossFit’er

Nie rozumiesz niektórych zwrotów? Spokojnie! Mamy dla Ciebie słownik pojęć CrossFit!

Zaczynając dopiero swoją przygodę z CrossFitem wielu dziwi się tajnym kodom rozpisanym na tablicy w BOX’ie. Bez obaw jednak – te z początku tajemnicze oznakowania to nic innego jak w skrócie przedstawiony plan treningowy na dany dzień. Wystarczy tylko przyswoić sobie kilka podstawowych zwrotów a szybko informacje na tablicy przestaną być czarną magią. Przychodzimy Wam z pomocą oferując zwięzły słownik wszelkich pojęć, które mogą się przewijać na naszych treningach.

Formy treningów dnia:

AMRAP (as many rounds/reps as possibile) – maksymalna liczba rund, bądź powtórzeń możliwych do wykonania w określonym czasie
BUY IN – element do wykonania na początku WOD na czas
BUY OUT – element do wykonania na koniec WOD na czas
EMOM (every minute on the minute) – wykonujemy dany element w minucie. Jeśli skończymy swoje zadanie przed upływem danej minuty – odpoczywamy do końca tej minuty
FT (for time) –  wykonanie określonego ćwiczenia w wyznaczonej liczbie powtórzeń możliwie jak najszybciej
RFT (rounds for time) – określona liczba rund do wykonania na czas
Tabata – zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w następującym schemacie: 8 rund: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku.

Podstawowe terminy:

Alternating (ze zmianą) – na przykład ręki przy każdym powtórzeniu rwania kettlebell lub nogi przy przysiadzie na jednej nodze – pistols
Benchmark – jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność. Z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie. Benchmarki są nazywane od nazw huraganów (Fran, Barbara, Helen).
Bumper – obciążenie/talerze na sztangę odporne na rzucanie
G (gymnastics) – ćwiczenia gimnastyczne z ciężarem własnego ciała
GHD – Glute Ham Developer – przyrząd do wykonywania brzuszków oraz wyprostów tułowia
MetCon (metabolic conditioning) – trening metaboliczno-kondycyjny na wysokiej intensywności.
No Rep – niezaliczone powtórzenie, wykonane poza wyznaczonymi standardami
PR (personal record) –  rekord
Rack – klatka do ćwiczeń
Rep (repetition) – powtórzenie
RM (repetition maximum) – powtórzenie wykonane z maksymalnym obciążeniem
Rx’d (as prescribed) – WOD w wersji zalecanej, bez skalowania
Set – seria
Skalowanie – dostosowywanie treningu do możliwości ćwiczącego
TC (time cap) – limit czasowy
UB ( unbroken) – określone liczba powtórzeń wykonana bez przerwy
W (weightlifting) – podnoszenie ciężarów
WOD (Workout of The Day) – trening dnia

Ćwiczenia z grupy Metabolic conditioning:

Air bike – rower Assault bike
DU (double unders)
 – podwójne skoki na skakance
Row – wiosłowanie na ergometrze wioślarskim
Run – bieganie
Shuttle run – bieg wahadłowy
SU (single unders) – pojedyncze skoki na skakance

Ćwiczenia z grupy Gymnastics:

Air Squat – przysiad z wykorzystaniem własnego ciała
BMU (bar muscle-up) – wsparcie ciągiem na drążku
Box Jump – wskok na skrzynię
Burpee (padnij powstań) – wyrzut nóg w podporze i wyskok w górę
Chest to bar (C2B) – podciągnięcie z dotknięciem klatką piersiową do drążka
Dip – pompka poręczach lub skrzyni
Glute-Ham Sit-ups – brzuszki na maszynie GHD
Handstand – stanie na rękach
Handstand walk – chodzenie na rękach
Hip Extension – wyprost w stawie biodrowym na maszynie GHD lub z pozycji leżącej na plecach z ugiętymi kolanami ze sztangą znajdującą się na biodrach
HRPU (hand release push-up) – pompka z oderwaniem dłoni
HSPU (handstand push-up) – pompka w staniu na rękach
Jumping jacks – pajacyki
K2E (knees to elbows) – przyciąganie kolan do łokci w zwisie na drążku
Lunge – wykrok
MU (muscle-up) – wspieranie ciągiem na kółkach gimnastycznych
Over box – przeskoki lub przejścia przez skrzynie bez wyprostu bioder na skrzyni (box jumps over, burpees box jumps over)
Pistol – przysiad na jednej nodze
Pull-up – podciągnięcie na drążku
Push-up – pompka
Ring dip – pompka na kółkach gimnastycznych
Rope climb – wspinanie się po linie
Sit-up – skłon tułowia w przód z leżenia do siadu
T2B (Toes to bar) – przyciąganie stóp do drążka w zwisie na drążku
Wall climb – wspinanie nogami na ścianę do stania na rękach

Ćwiczenia z grupy Weightlifting:

Back squat – przysiad ze sztangą trzymaną na plecach
Bench Press – wyciskanie sztangi w leżeniu na ławce poziomej
Clean – zarzut sztangi do przysiadu
Cluster – zarzut do przysiadu do wyciskopodrzutu
C&J (clean and jerk) – podrzut
DL (deadlift) – martwy ciąg
FS (front squat) – przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej
Goblet squat – przysiad z kettlebell trzymanym na klatce piersiowej
Hang clean – zarzut ze zwisu
MedBall Clean – Zarzut piłką lekarską
OHS (overhead squat) – przysiad ze sztangą trzymaną nad głową, tzw. przysiad rwaniowy
Power clean – zarzut do ćwierćprzysiadu lub półprzysiadu
RUS KB swing (Russian kettlebell swing) – wymach kettlebell na wysokości oczu
Shoulder press / Push press / Push jerk – wyciskanie sztangi z klatki piersiowej stojąc
SN (snatch)– rwanie
SDHP (sumo deadlift high pull) – martwy ciąg sumo z uniesieniem sztangi do brody
Thruster – przysiad ze sztangą trzymaną na klatce piersiowej połaczony z wyciśnięciem sztangi nad głowę
TGU (turkish get-up) – tureckie powstanie – wstawanie z leżenia do pozycji stojącej z kettlebell trzymanym w wyprostowanej ręce
USA KB swing (American kettlebell swing) – wymach kettlebell nad głowę
WallBall shot – wyrzut piłki z przysiadu do celu

Wybierz dogodne dla Ciebie zajęcia

Sprawdź grafik
Logo Miasteczko CrossFit Wilanów

MIASTECZKO CROSSFIT

CrossFit
CrossFit
Proud
Reebok