Filip Dęb - Coach Miasteczko CrossFit Warszawa Wilanów

Filip Dęb

COACH MIASTECZKO CROSSFIT
  • Cros­sFit le­vel 2 Coach
  • Cros­sFit We­igh­tli­fting Coach
  • Cros­sFit Gym­na­stic Coach

Filip jest także trenerem z licencją IFBB oraz akredytowanym szkoleniowcem REPS, gdzie prowadzi szkolenia dla trenerów.

Późniejsza pra­ca w fitness clubach utwier­dzi­ła go w prze­ko­na­niu, że od ży­cia trze­ba wy­ma­gać cze­goś wię­cej, niż ugi­na­nia rąk na mo­dli­tew­ni­ku. Niemal 20 lat te­mu za­czy­nał swoją sportową przygodę od bok­su i mu­ay­-thai. Ak­tu­al­nie na ma­xa ży­je Cro­sFi­tem. Od 8 lat pro­wa­dzi za­ję­cia m.in w CF MGW, prowadząc ponad 1000 godzin zajęć każdego roku, jaw­nie i świa­do­mie przy­zna­jąc się do te­go, że lu­bi dać z sie­bie wszyst­ko a cza­sem na­wet o wie­le wię­cej. 

Ja­ki jest na tre­nin­gu? Ogień i wo­da! Mó­wi i słu­cha, mil­czy i krzyk­nie – zro­bi wszyst­ko, cze­go po­trze­bu­jesz, aby zmo­ty­wo­wać Cię do wal­ki o swoją ponaprzeciętną sprawność. Jest także ak­tyw­nym za­wod­ni­kiem Cros­sFit kat. Masters 35+.

Uwiel­bia swój mo­to­cykl, wszelkie sporty i aktywności na wodzie i pod, więc za­wsze od tych te­ma­tów, mo­żesz za­cząć roz­mo­wę.

Chcesz ćwiczyć pod okiem profesjonalistów?

Sprawdź grafik zajęć, wybierz odpowiednią osobę i postaw na swój rozwój!

Sprawdź grafik
Logo Miasteczko CrossFit Wilanów

MIASTECZKO CROSSFIT

CrossFit
CrossFit
Proud
Reebok